COMARCH DIAMENTOWY PARTNER*
+48 71 354 61 65 | biuro@cdnpartner.com.pl
Viewing posts from: October 2015

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.7.1 jest już dostępna!

Najważniejszą zmianą w nowej wersji systemu Comarch ERP Optima jest zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: VAT-7(15) oraz VAT-27(1). Wprowadzono także zmiany niezbędne do uruchomienia synchronizacji struktury podległościowej pomiędzy bazami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. Wymagana wersja Comarch ERP XL 2016.0. Lista nowości i zmian wprowadzonych w Comarch ERP Optima 2015.7.1

 • Poprawiono - Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono działanie programu dla korekty do Faktury Sprzedaży wystawionej w Detalu w sytuacji, gdy dla stanowiska Detalu zaznaczono parametr Generuj WZ.
 • NOWOŚĆ - Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: VAT-7(15) oraz VAT-27(1).
 • Poprawiono - Rejestry VAT. Deklaracje. Jeżeli w wersji programu 2015.6.1 dokonano wysyłki deklaracji VAT-7K w wersji formularza (8), to była ona eksportowana do systemu e-Deklaracje jako deklaracja miesięczna, a nie kwartalna. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono - Rejestry VAT. Na załączniku VAT-ZD o typie Zakup faktury korygujące podsumowywane były jako dokumenty niezapłacone. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono - Rozliczenia podmiotu. Dokumenty pierwotnie zaznaczone z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu zakładka Nierozliczone odznaczały się podczas wyboru wydruku bądź eksportu danych. Działanie poprawiono.
 • Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
  • Przeciętne wynagrodzenie: 3854,88 zł (od 1.09.2015)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 154,20 zł (od 1.09.2015)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 192,74 zł (od 1.09.2015)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 231,29 zł (od 1.09.2015) Comarch ERP Optima 6 Zmiany w wersji 2015.7.1
  • Wskaźnik waloryzacji: 97,8% (od 1.10.2015) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 720). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 780).
 • Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP XL. Synchronizacja struktury podległościowej. Wprowadzono zmiany konieczne do korzystania z synchronizacji struktury podległościowej, obejmującej centra podległościowe, ich kierowników i zastępców, a także przypisanie pracowników do poszczególnych centrów. Domyślnie po zmianie wersji, synchronizacja tego obszaru danych nie jest włączona. Włączenie jej następuje za pomocą zmiany odpowiedniego parametru w konfiguracji modułu Administrator w Comarch ERP XL. Również uzgodnienie struktury podległościowej w obu bazach, konieczne przed włączeniem synchronizacji tej struktury, następuje z poziomu Comarch ERP XL. Struktura podległościowa może być synchronizowana wyłącznie dwukierunkowo, dlatego funkcje w Comarch ERP Optima, pozwalające na import danych z Comarch ERP XL, nie obejmują importu struktury podległościowej. Do korzystania z tej funkcjonalności konieczna jest wersja Comarch ERP XL 2016.0.
 • Poprawiono - Naliczanie składki zdrowotnej. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. We wcześniejszej wersji składka mogła się naliczyć w nieprawidłowej wysokości (tylko przy określonych rodzajach i specyficznych kwotach wypłacanych elementów), dla pracowników posiadających więcej niż jedną wypłatę w miesiącu. Takie nieprawidłowości mogły wystąpić w następujących przypadkach:
  • Gdy pracownik miał w wypłacie etatowej wynagrodzenie poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty i dodatkowo wypłatę umowy cywilnoprawnej.
  • Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przez część miesiąca, opłacającego podatki w Polsce, gdy miał najpierw naliczoną wypłatę walutową za okres oddelegowania, a następnie wypłatę w PLN za okres pobytu w Polce, zawierającą co najmniej dwa opodatkowane i ozusowane elementy.
  • Jeśli zleceniobiorca miał najpierw wypłacony dodatek opodatkowany i oskładkowany na liście płac o rodzaju Inne, a następnie na liście płac o rodzaju Umowa w wypłacie ozusowanej umowy miał jeszcze nieopodatkowane potrącenie.
  • W przypadku, gdy zleceniobiorca miał w danym miesiącu dwie umowy zlecenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz umowę podlegającą podatkowi zryczałtowanemu.
  • Dla pracownika, który miał wypłatę etatową i dodatkowo na liście płac o rodzaju Inne był wypłacony dodatek opodatkowany i oskładkowany oraz dodatek nieopodatkowany, a oskładkowany.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy